Opleidingsbeoordelingen

QANU heeft expertise in en ervaring met alle aspecten van het visitatietraject. QANU verzorgt de panelsamenstelling, levert een secretaris, begeleidt de visitatie en levert het uiteindelijke rapport aan de opleiding.

QANU is gespecialiseerd in de organisatie en en ondersteuning van clustervisitaties in het wetenschappelijk onderwijs. Bij een clustervisitatie worden opleidingen die inhoudelijk overeenkomen gezamenlijk beoordeeld binnen een zogenaamde visitatiegroep. Sinds 2015 zijn clustervisitaties in het hoger onderwijs verplicht. De tijdrovende en complexe organisatie van dergelijke visitaties, die vaak grote aantallen opleidingen en verschillende universiteiten omvatten, neemt QANU de opleidingen uit handen.

Daarnaast levert QANU advies en ondersteuning rondom de onderwijsvisitatie. QANU verzorgt trainingen in het schrijven van een zelfevaluatierapport en adviseert opleidingen in de voorbereiding op een visitatie. QANU verzorgt daarnaast proefvisitaties, midterm reviews en thematische quick scans. Ook geeft QANU trainingen over interne kwaliteitszorg, toetsing en beoordeling. 

Wilt u weten wat QANU voor uw opleiding kan betekenen? Neem contact op met Fiona Schouten.

 

HOE GAAT EEN ONDERWIJSVISITATIE IN ZIJN WERK?

 

De (her)accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs wordt uitgevoerd aan de hand van de Beoordelingskaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Aan de basis van het accreditatiesysteem ligt het principe van peer review: een panel van vakgenoten bezoekt en beoordeelt een opleiding of een cluster van opleidingen.

Een opleidingsvisitatie begint bij het samenstellen van het panel. Een panel bestaat uit onafhankelijke wetenschappers, die zijn geselecteerd op basis van hun inhoudelijke deskundigheid, hun reputatie en hun gezag in het desbetreffende wetenschappelijke domein. Het panel beschikt ook over de benodigde vaardigheden en ervaring om de beoordeling uit te voeren. De samenstelling van het panel wordt ter instemming voorgelegd aan de NVAO. Het panel wordt tijdens het visitatietraject ondersteund door een onafhankelijke, door de NVAO gecertificeerde secretaris.

Het panel leest voorafgaand aan zijn bezoek een zelfevaluatierapport, een document dat de opleiding opstelt. Ook bestudeert het een selectie van eindwerken. Vervolgens bezoekt het panel de opleiding en spreekt het met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, alumni, examencommissie en opleidingscommissie. Aan de hand van de informatie die het panel op deze manier heeft verkregen, geeft het een oordeel op de door de NVAO aangewezen criteria.

Het paneloordeel vindt zijn weerslag in een rapport, dat de secretaris opstelt. De opleiding dient dit rapport in bij de NVAO. De NVAO baseert haar besluit voor (her)accreditatie van de opleiding op dit rapport.

QANU draagt zorg voor de kwaliteit van de beoordeling en ondersteunt daarbij de opleiding en het panel bij het invullen van hun taak. Mocht u als desondanks niet tevreden zijn met (de uitkomsten van) een beoordeling, dan kunt u via onze klachten- en bezwaarprocedure bezwaar maken.

 

HOE SCHRIJF IK EEN ZELFEVALUATIERAPPORT?

 

Het zelfevaluatierapport vormt de basis van de visitatie. Ze laat zien welke keuzes een opleiding heeft gemaakt bij het vaststellen van haar beoogde leerresultaten, bij het inrichten van het programma en de omgeving waarin het programma wordt verzorgd en bij het ontwerpen van de procedures voor de toetsing en beoordeling van de bereikte resultaten. Ze bevat ook een sterkte-zwakteanalyse, waarin de opleiding beschrijft wat zij als haar positieve kanten beschouwt en welke aspecten in aanmerking komen voor verbetering. 

Het panel heeft als taak de informatie in het zelfevaluatierapport te verifiëren tijdens zijn bezoek aan de instelling, en die informatie eventueel aan te vullen. Op basis van alle beschikbare informatie moet het panel vervolgens beoordelen of de opleiding voldoet aan de criteria voor heraccreditatie. Het is daarom van belang dat het zelfevaluatierapport helder, inzichtelijk, compleet en accuraat is. 

Om u te helpen bij het schrijven van een goed zelfevaluatierapport, krijgt u van ons een handreiking passend bij het type beoordeling dat u laat uitvoeren. In deze handreiking vindt u hoe u het beoordelingskader kunt interpreteren en welke gegevens u het beste in het zelfevaluatierapport kunt opnemen om de visitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

RAPPORTEN: ONDERWIJSBEOORDELINGEN

 

OPLEIDINGSBEOORDELINGEN VLAANDEREN

 

In een onderwijsvisitatie beoordeelt een panel één of meerdere opleidingen aan de hand van het NVAO-beoordelingskader voor opleidingsaccreditatie. Onderstaande rapporten volgen het Kader Opleidingsaccreditatie Vlaanderen 2015-2021 van de NVAO (d.d. 20 maart 2015).

 

STATE-OF-THE ART RAPPORTEN

 

In een state of the art-rapport beschrijft een panel dat een cluster van opleidingen heeft beoordeeld, de stand van zaken binnen de betreffende discipline.

Geneeskunde 2017
Universitaire Lerarenopleidingen en educatieve minoren 2015
Natuur- en Sterrenkunde 2015
Kunstmatige Intelligentie 2014
Wiskundeonderwijs 2013
Culturele Antropologie 2012
Biologie 2010
Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde 2010
Economie 2010