Bestuur

Prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout (voorzitter)
Studeerde psychologie en filosofie in Utrecht en Parijs. Promoveerde in 1989 in de sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1992 parttime hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht. Was onder meer directeur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van VWS, project-directeur-generaal Sociale Zekerheid en Zorg bij het ministerie van SZW en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Bestuur

Prof. dr. J.W. (Jaap) Zwemmer (vice-voorzitter en penningmeester)
Emeritus hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde Notarieel recht en Fiscaal recht aan de UvA en promoveerde in 1975. Was decaan van de juridische faculteit en van de economische faculteit van de UvA en lid van de Raad van Toezicht van het AMC/UvA. In 2007 interim-rector magnificus van de UvA, in 2008/2009 interim-decaan van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Bestuur

Prof. dr. ir. G.M.A. (Guy) Aelterman
Emeritus hoogleraar Voedingstechnologie Universiteit Gent. Gewezen Kabinetschef op het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Daarvoor onder meer algemeen directeur van de Artesis Hogeschool Antwerpen, lid van het Dagelijks Bestuur en vice-voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), algemeen directeur van en hoogleraar aan de Hogeschool Gent.

Bestuur

Prof. dr. A.C. (Arie) Nieuwenhuijzen Kruseman
Emeritus hoogleraar in interne geneeskunde aan het Maastricht University Medical Centre. Was decaan van de Faculteit der Geneeskunde en rector magnificus aan dezelfde universiteit en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van EP-Nuffic, lid van de reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth Strouven, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, en voorzitter van het college van toezicht van het Nederlands studenten kamerorkest (NESKO).

Bestuur

Drs. P.M.M. (Paul) Rullmann
Studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Werkte onder meer voor de HBO-Raad en de Hogeschool Haarlem, waar hij in 2000 lid werd van het College van Bestuur. Stapte in 2002 over naar de Technische Universiteit Delft, waar hij lid werd van het College van Bestuur met als centrale portefeuilles Onderwijs en Bedrijfsvoering. In maart 2013 nam hij afscheid van zijn positie aan de Technische Universiteit Delft. Thans onder meer voorzitter van SURF (ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland) en voorzitter van de CDHO (Commissie doelmatigheid Hoger Onderwijs).

Bestuur

J.S.M. (Josephine) Verstappen MSc
Studeerde Onderwijskunde en Politicologie aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Was tijdens haar studie actief in diverse medezeggenschapsraden en als student-assessor betrokken bij de accreditatie van haar opleiding aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie was Josephine actief als bestuurslid bij de Landelijke Studentenvakbond, waar zij zich bezig hield met onder andere onderwijskwaliteit en internationalisering. Momenteel werkt ze als beleidsadviseur onderwijsinnovatie met ICT bij de VSNU.

Bestuur

Prof. dr. G.C. (Gerry) Wakker
Studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1994. Is hoogleraar Oudgriekse Taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds maart 2003 is zij lid van het bestuur van de Faculteit der Letteren, sinds juli 2009 decaan met onderzoek als portefeuille. Zij heeft ruime ervaring met visitaties en (her)accreditaties van onderwijsprogramma’s. Zij was van 2010-2014 voorzitter van het landelijke Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG) en is sinds januari 2012 prorector van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was lid van een aantal internationale visitatiecommissies (Salzburg, Brussel, Gent).