Insight

Studentbetrokkenheid bij opleidingsaccreditaties

20200811-Qanu-189

Om studenten zo goed mogelijk te kunnen blijven betrekken bij de kwaliteitszorg en evaluatie van hun onderwijs, organiseren Anke van Wier en Marijn Hollestelle namens Qanu, samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en evaluatiebureau NQA, de jaarlijkse Terugkomdag voor alle studenten die betrokken zijn (geweest) bij een accreditatieproces.

Het doel van de Terugkomdag is om samen met alle studenten die betrokken zijn (geweest) bij een accreditatieproces te praten over verbetermogelijkheden omtrent de rol van studenten tijdens visitaties. Hierbij gaat het om de rol van zowel studenten in visitatiepanels, studenten die een panel spreekt ten tijde van een visitatie als studenten die meeschrijven aan het Studentenhoofdstuk in de zelfevaluatie.

Leerzaam

Studenten ervaren de terugkomdagen als zeer nuttig. Opmerkingen uit de evaluaties zijn onder andere: ‘Goed initiatief, idee dat er geluisterd wordt’ en ‘goed dat er interesse is in de mening van studenten’. Studenten waarderen het dat we de tijd nemen om hun ervaringen te bespreken. Ook voor Qanu zijn deze dagen erg leerzaam, ze zo hebben we na input van studenten op de terugkomdag in 2019 het buddysysteem (zie onder) ingevoerd, en hebben we onze instructie voor studentpanelleden meer aangepast aan de behoeften van studenten.

Inzichten delen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kijkt met belangstelling naar de resultaten van de terugkomdagen, en heeft na de dag in 2020 om een expliciete terugkoppeling gevraagd, die we samen met NQA en het ISO hebben geschreven.

De resultaten van de jaarlijkse monitoring van de studentbetrokkenheid bij accreditaties worden breed teruggekoppeld binnen het hoger onderwijsveld, onder meer door publicatie in ‘HO management’, en presentaties in Europees verband, onder andere bij de ENQA General Assembly in oktober 2019 in Yerevan.

 

Studenten waarderen het dat we de tijd nemen om hun ervaringen te bespreken.

Student-buddy’s

Studentbetrokkenheid bij visitaties is niet vanzelfsprekend. Tijdens de eerste terugkomdag voor studenten werd duidelijk dat het voor studenten die in een panel plaatsnemen zonder voorgaande visitatie-ervaring vaak niet duidelijk is wat er van hun wordt verwacht en hoe een visitatie in de praktijk verloopt.

Om nieuwe student panelleden beter voor te bereiden op hun rol, is Qanu gestart met een buddysysteem. Studentpanelleden met recente visitatie-ervaring worden ingezet als buddy voor nieuwe studentpanelleden. Buddy’s hebben als taak hun ervaringen met het visitatieproces te delen met de nieuwe studentpanelleden, en vragen van de studentpanelleden hieromtrent te beantwoorden.

Buddy’s worden ook gevraagd te reflecteren op hun ervaringen tijdens de jaarlijkse terugkomdag voor studenten. De eerste ervaringen met het buddysysteem zijn positief. De buddy’s geven aan het leuk te vinden hun ervaringen en kennis door te geven, en studentpanelleden zeggen de laagdrempelige vraagbaak erg te waarderen.